Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šungit

24. 10. 2010

Šungit

 

Minerál Šungit - převzato z www.sungitcentrum.cz

Šungit je specifická prekambrická hornina obsahující uhlík, která dostala svůj název po karelské vesnici Šuňga na břehu Oněžského jezera. Forma uhlíku, z něhož je šungit složen, je charakterizována jako nekrystalická, podobná fullerenu, metastabilní, negrafitujicí, tvořící matrici, v níž jsou rovnoměrně rozmístěné vysoce dispersní silikáty.

Analogie struktury šungitu Zažoginského ložiska v Republice Karelie nejsou v jiných regionech Ruska ani v zahraničí zatím objeveny. Šungit je charakterizován vysokou odolností, nepropustností, chemickou stálostí, elektrickou vodivostí, vysokou aktivitou v oxidačně redukčních procesech, v rozdrobeném stavu má schopnost mísit se s veškerými komponenty. Všechny tyto jeho vlastnosti jej umožňují používat v mnoha odvětvích průmyslu.

Šungit klasifikujeme dle množství obsahujícího uhlíku, dle toho rozlišujeme:

 • nízkouhlíkaté (dо 5 % С);
 • středně uhlíkaté (5-25 % С);
 • vysoce uhlíkaté (25-80% С) šungitové horniny.

Šungit má tyto vlastnosti:

 • tvrdost dle mineralogické škály 3-3,5;
 • měrná hustota 1840- 1980 kg/м3;
 • v popelu obsahuje prvky V, Ni, Mo, Cu, Ce, As, W;
 • vysoká mrazuvzdornost;
 • téměř nepodléhá oděrům.

Vědecké výzkumy a zkoušky šungitových hornin stanovily vlastnosti tohoto unikátního nerostu:

 • schopnost stínit elektromagnetické záření;
 • sorpční, katalytické vlastnosti;
 • baktericidní vlastnosti;
 • vysoká elektrická vodivost.

Mnozí vědci na celém světě se pokoušejí synteticky vyrobit materiály s podobnými vlastnostmi. V Karelii však již před 2 miliardami let sama příroda vytvořila šungit, který léčí, čistí, ozdravuje, normalizuje, regeneruje a navíc napomáhá růstu.

Americkým chemikům se podařilo syntetizovat fullereny - zásadně novou formu existence uhlíku. Uhlík, jak je známo, je základem života na Zemi (energie nutná pro organismy vzniká v buňkách díky okysličování uhlíku). Do nedávna byly vědě známy tři krystalické modifikace uhlíku: nejtvrdší - diamant, nejměkčí - grafit a uměle syntetizovaný - karbin. Fullereny jsou čtvrtou formou existence uhlíku, kterou teoreticky zdůvodnili a později objevili ve složení tzv. uhlíkových hvězd američtí astronauté, za což získali i Nobelovou cenu.

Umělá výroba fullerenů otevřela lidstvu lákavé perspektivy, obzvlášť ve sféře lékařství, protože fullereny se ukázaly jako do této doby nejsilnější z objevených antioxidantů.

Jediným z přírodních zdrojů fullerenů (při čemž ihned 2 druhy С60 и С80) je šungit, který objevil ruský emigrant v USA, profesor S. Cipurskij. Po jeho senzačním objevu se celý svět v jediném okamžiku dozvěděl, jakým unikátním pokladem oplývá Rusko.

Skeptiků bylo mnoho. Bylo těžké uvěřit, že se nerost může stát všelékem proti nemocím. Lithoterapie - léčení kameny, se jevilo jako přežitek nevzdělaných předků. Ale šungitová voda léčila vnitřní onemocnění, šungitová pasta ztišovala vnější bolest a hojila popáleniny.

Ještě v roce 1986, po havárii na Černobylské atomové elektrárně, Ukrajina stínila šungitovým štěrkem jaderný reaktor. Následky technogenní katastrofy se podstatně snížily díky absorpci radiace kamene - zachránce šungitu a jeho „bílému bratru" zeolitu.

Všichni lékaři a léčitele tvrdí, že se člověk má stravovat a léčit tím, co je v prostředí jeho přebývání. Není třeba něco vymýšlet, jenom se zastavit, přijmout bezcenný dar přírody a uvěřit mu.

Šungit a jeho vlastnosti

Základní vlastnosti šungitu:

 • Silné redukovalo v termických procesech - je to nový přídavný materiál pro tavení slévarenského surového železa, feroslitin, pro získání karbidu křemíku, metalického křemíku, materiál používaný v procesech odstruskování
 • Sorpční vlastnosti, vysoká mechanická odolnost, katalytické, redukční a baktericidní vlastnosti šungitu jej umožňují používat jako materiál pro úpravu odpadních vod, které obsahují ropné látky, jako čistící vložku v systému centrálního zásobování vodou v a dalších procesech biologické dezinfekce.
 • Vysoká mechanická odolnost, elektrická vodivost a stínicí vlastnosti, schopnost interakce se všemi spojovacími komponenty zabezpečuje získávání stavebních materiálů v podobě cihly, betonu, zednické malty a omítky s elektrovodivými vlastnostmi, schopnými stínit elektromagnetická záření vysokých kmitočtů.
 • Bipolární vlastnosti jemnodisperzních šungitových prášků, obsahujících uhlíkové a silikátové složky, určují schopnost vytvářet směsi bez výjimky se všemi látkami a vytvářet vysoce nasycené kompozity, včetně na bázi kaučuku. Šungitová plnidla se velmi dobře uplatnila v recepturách gum pro výrobu protektorů automobilových pneumatik, pryžových technických výrobků, získávání speciálních pryží a také ve výrobě plastů, polypropylenů, a jako plnidla pro výrobu elektrovodivých, antikorozních barev a barev proti připékání ;
 • Biologická aktivita šungitu jej umožňuje efektivně používat v zemědělství jako agronomický přihnojovací prostředek pro rostliny (hnojivo s dlouhodobým účinkem), urychlující jejích růst a zabraňující onemocněním, krmivové přídavky pro zvířata a také v lékařství jako protialergický, antipruriginózní a protizánětlivý prostředek.

Karelský šungit

Karelský šungit. Pod tímto názvem jsou šungitové horniny všeobecně známy ve světě jako jedinečný přírodní materiál. Je neobvyklý původem, strukturou obsaženého uhlíku a strukturou samotných hornin. Tímto se vysvětluje řada neobvyklých fyzikálních, chemických, fyzikálněchemických a technologických vlastností, patřících právě jen těmto horninám.

Léčivé vlastnosti šungitu jsou známy již více než 300 let. Již Petr I. v roce 1719 založil lázně Marcialnyje vody v Karelii pro léčení nemocných a raněných vojáků. V této době byl karelský šungit nazýván "aspidným kamenem" a vojákům, kteří se vydávali na cestu předepisovaly nošení kousku šungitu ("aspidný kamen") ve svých tornách a kladení do hrnků pro dezinfekci vody.

Mezí místními obyvateli jsou již dávno známé léčivé vlastnosti vody z pramene "Carevnin ključ" a "Tri Ivana", která protéká skrz šungitové horniny. Až teprve v roce 1878 dostaly tyto unikátní horniny název šungit od jména obce Šuňga, která se nachází na břehu Oněžského jezera. Od tohoto okamžiku začaly první geologicko-průzkumné a zkušební práce, jejichž operativnost se vysvětluje válečnou situací v Rusku a přípravou k Rusko-turecké válce. Karelský šungit na sebe původně upozornil jako možné energetické palivo. Ale pokus o jeho pálení se naštěstí nepodařil.

V XXI.století karelský šungit přichází do hospodářské sféry jako víceúčelová minerální surovina obsahující uhlík, vyžadována pro různé odvětví průmyslu, zemědělství, různé oblasti životní činnosti člověka a v současné době je právem nazývána národním nerostem Karelie.

Karelský šungit je:

 • přírodní antioxidant, schopný zvýšit imunitu člověka k vážným onemocněním;
 • sorbent, čistící vodu i vzduch od mnohých organických i anorganických sloučenin;
 • katalyzátor zabezpečující rozklad sorpčních organických látek a regeneraci sorpčních vlastností;
 • nositel vysokého spektra mikroelementů a biologicky aktivních látek, intenzifikujících biologické procesy v organizmu člověka a zvířat;
 • materiál stínící negativní vliv elektromagnetického záření různého charakteru.

Šungitové horniny

Šungitové horniny Zažoginského naleziště jsou podrobně prostudovány a již se široce používají:

 • V železářském průmyslu a jeho poptávka není plně uspokojena.
 • Již více než 10 let se vyrábějí omítky a podlahové krytiny na bázi šungitu, které stíní elektromagnetická záření.
 • Zavedena výroba filtrů pro domácnost s použitím šungitových hornin.
 • Zbudovány čističky pro čištění povrchových odpadních vod v Moskvě a Snkt-Petěrburgu (Rusko).
 • V Rusku se vyrábí nové pneumatiky s použitím šungitové náplně, díky níž jsou zlepšeny jejích technické a technologické charakteristiky.

V současné době to není zdaleka úplný soupis oblastí praktického použití šungitových hornin.

Šungitové horniny jako přírodní komplexní sorbent, mají řadů výhod:

 • Nízké náklady ve srovnání s aktivním uhlím a jinými sorbenty;
 • Vysoká efektivita sorpce;
 • Unikátní baktericidní vlastnosti;
 • Netoxické;
 • Radioaktivně bezpečné;

Šungit - použití

V Rusku existuje řada firem, které těží a zpracovávají ložiska šungitu v Karelii, byl proveden marketingový průzkum využití šungitových nalezišť a ložisek šungit obsahujících hornin. Jsou známy potencionální možnosti využití šungitových hornin v různých odvětvích průmyslu, zjištěny kontakty v odborném prostředí, vybrán technologický způsob drcení a mikronizace šungitových hornin.

Cílem  těchto výzkumů bylo prozkoumat v současné době nejaktuálnější ekologické problémy, v nichž mají šungitové a šungit obsahující horniny nejvíce perspektivní uplatnění. Použití šungitových hornin pro hutnictví je již dávno prozkoumána, proto je účelnost jejich použití jasně zřetelná.

V roce 2005 byly ruskými vědeckými ústavy provedeny výzkumy šungitových prášků s vysokým obsahem uhlíku, kdy byly hodnoceny jejich vlastnosti z hlediska využití jako plnidel standardních gumových směsí. Dle výsledků výzkumů byla sepsána zpráva a zpracovány technické podmínky ТU 2169-001-73698942-2005 „EKOFIL šungitový prášek pro průmysl technických pryží a výrobu pneumatik". Byly uskutečněny poloprovozní zkoušky „EKOFILU" ve firmě na výrobu pneumatik, kde získal kladný posudek na jeho použití jako poloaktivního plnidla při výrobě pneumatik. Dále byly provedeny zkoušky „EKOFILU" pro zpracování vodivého emailu, které prokázaly účelnost jeho použití v průmyslu na výrobu nátěrových hmot.

V roce 2006 byly na Ruské státní agrární univerzitě provedeny výzkumy týkající se hodnocení vlivu šungitových hornin na úrodnost půdy a rostlin. Pracovalo se s šungitovými horninami (s obsahem uhlíku sorg.>20%). Dle výsledku provedené práce byla sepsána zpráva (index vlivu šungitu Zažoginského naleziště Republiky Karelie na úrodnost půdy a vývoj rostlin") a udělán závěr o kladném vlivu šungitu na úrodnost půdy a výnos zemědělských plodin, a také o možnosti použití jej pro konstruování a detoxikace městské půdy. Na doporučení Ruské státní agrární univerzity byly rozpracovány ТU 2189-003-73698942-06 begin_of_the_skype_highlighting              003-73698942-06      end_of_the_skype_highlighting „EKOFIL" šungit pro zvýšení úrodnosti zemědělských plodin, pro konstruování městských půd a přípravu sadbových zemin.

V letech 2007-2008 byly provedeny laboratorně-technologické zkoušky štěrku různých frakcí ze všech přírodních druhů šungitových hornin a hornin s obsahem šungitu. Zkoušky prokázaly, že podle jejich fyzikálně-mechanických vlastností štěrk všech druhů těchto hornin se může využívat pro veškeré druhy stavebních prací, pro budování silničního tělesa, štěrkového lože železničních kolejových tratí, náspy průmyslových ploch. Zpracovány a zaregistrovány ТU 5717-004-73698942-08 - Štěrk šungitový „EKOFIL" pro použití jako ekologický přídavek (ekobariéra) do štěrkových základů silničních povrchů, lože železničních kolejových trati, obsypávaní skupinových vrtů v ropném těžebním průmyslu pro zabránění znečištění podloží, povrchové a podzemní vody.

V roce 2007 byly provedeny na Ruské státní agrární univerzitě zkoušky šungitu Zažoginského naleziště Republiky Karelie pro úpravu půdy proti znečištění ropnými látkami. Dle výsledků výzkumu, který se prováděl na šungitových horninách s vysokým obsahem uhlíku, byla vydána zpráva a posudek. Na základě získaných doporučení byly zpracovány a zaregistrovány ТU 2164-005-73698942-08 „EKOFIL" pro úpravu půdy a povrchové vody zasažených ropnými látkami".

V roce 2008 byly provedeny vědeckovýzkumné zkušební práce s hodnocením efektivity využití šungitových hornin a hornin s obsahem šungitu v technologiích zásobování pitnou a technickou vodou. Poprvé byly vyhodnoceny sorpční, ionexové katalytické vlastnosti a fyzikálně-mechanické parametry všech druhů šungitových hornin a hornin obsahujících šungit, které umožňují určit efektivitu jejích použití. Zkoušky efektivity absorpce ropných látek a povrchově aktivních látek (skutečně rozpustných ve vodě) na všech druzích hornin ukázaly, že efekt úpravy dosahuje 85%. Zkouškami byla potvrzena možnost použití drobných frakcí šungitových hornin (<0,5 mm) pro rychlé odstranění ropy z vodního povrchu při likvidaci důsledků ekologických katastrof. Efektivita úpravy vody od ropného znečištění dosahuje 99%. Podle výsledků prací byla sepsána zpráva a vydán posudek o účelnosti použití šungitových hornin a hornin s obsahem šungitu pro technologie zásobování pitné a technické vody a také zpracovány a zaregistrovány ТU 2164-006-73698942-08 šungitový materiál „EKOFIL" pro zásobování pitné a technické vody.

Použití šungitu

Základní perspektivy a směry využití nalezišť šungitových hornin a hornin s obsahem šungitu v Republice Karelie.

Hutnictví

Využití naleziště šungitových hornin (frakce 10-100 mm) v hutnictví je detailně prozkoumáno a horniny se dodávají do metalurgických kombinátů:

 • Náhražka koksu při výrobě slévárenského surového železa;
 • Náhrada koksu a natavení karbidokřemičité garnysáže v tavících pecích (při tavení ocelářského surového železa);
 • Komplexní náhražka koksu a křemence v elektrometalurgii barevných kovů (Ni, Cu, Со);
 • Nahrazení koksu v žlabových směsích;
 • Přísada pro výrobu karbidokřemičitých materiálů;
 • Přísada pro výrobu nitrokřemičitých materiálů;

Zásobování pitnou a technickou vodou. Použití šungitových hornin a hornin s obsahem šungitu je potvrzeno provedenými výzkumy:

 • Filtrační materiál (frakce 0,5-1,0 mm a 0,5-2,5 mm) v systémech úpravy vody (kondicionování a strukturování) pitné vody a zařízení pro úpravu vody;
 • Jako filtrační materiál a nosná vrstva (frakce 2,5-5 mm, 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm) v rozvodných systémech úpravy vody a úpravy pitné vody;
 • Sorbent pro úpravu technických a odpadních vod (frakce 40-100 mm) průmyslových podniků, závodů na zpracování ropy, odpadní vody JE, tepláren, průmyslové odpadní vody galvanizoven, chemických a zpracovatelských závodů, lomů a dolů), povrchových odpadních vod, přívalových odpadních vod a jiných;
 • Sorbent (frakce <0,5 mm) pro rychlé odstranění ropy z povrchu vody při likvidací následků ekologických katastrof (účinek čištění vody od rozlité ropy dosahuje 99%);
 • Sorbent a katalyzátor pro přípravu vody před membránovou úpravou;
 • Úprava vody v bazénech a studnách;
 • Baktericidní dezinfekce pitných a odpadních vod.

Ekologie

 • Sorbent (frakce <0,5 mm) pro rychlé odstranění ropy z povrchu vody při likvidací následků ekologických katastrof (účinek úpravy vody od rozlité ropy dosahuje 99%);
 • Sorbent a katalyzátor (frakce <0,5 mm) pro rychlé odstranění ropy z  povrchu půdy a pro rekultivace ropou znečištěných zemin;
 • Štěrk (frakce <5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm, 25-60 mm) z hornin obsahujících šungit a šungitových hornin jako ekologická bariéra (sorbent a katalyzátor) při jeho přidání do silničního a železničního tělesa, náspů a vodních stok, opraven železničních vagónů atd;
 • V ropném těžebním průmyslu se šungitový štěrk může používat při zásypu skupinových vrtů, pro odstranění znečištění podloží, zemin, povrchových i spodních vod;
 • Přídavek šungitového plnidla při výrově radiostinicích materiálů - speciálních betonů, cihly, omítky.

Průmyslová výroba technické pryže, pneumatik, polymerů a laků

 • Minerální šungitové plnidlo (frakce 0-20 mm) se používá ve směsích pro výrobu pneumatik a pryžových výrobků, včetně vysoce plněných pro speciální účely s vodivými a antistatickými vlastnostmi;
 • Plniva a pigmenty pro výrobu barev, polypropylenů, plastů včetně speciálního určení s doplněním vodivých, protipřipalovacích (antiburning), antikorozních a antistatických vlastností kompozitním materiálům.

Zemědělství

 • Použití šungitových hornin jako komplexního sorbentu, meliorantu a prostředku prodlužujícího účinky hnojiva ke zvýšení výnosu plodin a úrodnosti půdy;
 • Pro konstruování půdy a úpravy (detoxikaci a obnovení úrodnosti) městské půdy;
 • Krmná přísada do krmiv pro hospodářská zvířata a drůbež.

Stavebnictví

 • Štěrk z  hornin obsahujících šungit a šungitové horniny pro všechny typy stavebních prací;
 • Šungitové plnidlo pro výrobu teplých podlah, zdí a dalších povrchů;
 • Betony, asfalty, omítky plněné šungitem;
 • Barviva (černá) pro stavební materiály (beton, malty, desky);
 • Šungitové žáruvzdorné krytiny;
 • Šungitové dekorativní obkladové materiály;
 • Šungitový štěrk a materiály pro design krajiny.

Lékařství

 • Dlouhodobé pozorování a výzkumy pro použití šungitových hornin Zažoginského naleziště v lékařství prováděly vědci Petrozavodské Státní univerzity a jsou potvrzeny zkušenostmi z využití v různých zdravotních střediscích a zdravotnických zařízeních;
 • Léčba s užíváním preparátů na bázi šungitu (tablety, hemosorbenty, pasty, masti, atd.): při intoxikaci, otravě, porušení trávicího ústrojí, léčbě kožních alergických onemocnění, kožních onemocnění, nemocí pohybového aparátu a dalších;
 • Léčení tinkturou šungitové vody šungitové koupele, inhalace, aplikace: bronchiální-plicní onemocnění, alergické kožní onemocnění, onemocnění kloubů, normalizace krevního tlaku;
 • Šungitové pokoje: normalizace stavu při kardiovaskulárních a neurologických onemocněních.

 

 

 

Šungitový štěrk

Šungitový štěrk. Naleziště díky svým fyzikálně mechanickým charakteristikám splňuje všechny požadavky pro obvyklý štěrk (žulový, vápencový a další), ale kromě toho, šungitový štěrk, jako žádný jiný, má sorpční a katalytické vlastnosti a biologickou účinnost, což umožňuje jeho použití jako ekochranící materiál pro snížování antropogenního vlivu na životní prostředí, které je v současné době stále aktuálnější. Všechny tyto vlastnosti se projevují schopností produkovat aktivní atomární kyslík, který je silným oxidačním činidlem.

Byly provedeny laboratorně-technologické zkoušky šungitového štěrku, dle jejichž výsledků byly popsány a zaregistrovány technické podmínky (ТU 5717-004-73698942-08) pro šungitový štěrk „EKOFIL" s použitím jako ekologický doplněk (bariéry) do štěrkových základů povrchů silníc, zátěžová vrstva železničních tratí, zásypy skupinových vrtů ropného těžebního průmyslu pro zabránění znečištění podloží, povrchových a podzemních vod.

Šungit. Úprava vody

Efektivita využití nalezišť šungitových hornin a hornin obsahujících šungit pro technologii zásobování pitné a technické vody je potvrzena provedenými laboratorně-technologickými zkouškami ve Vědecko-výzkumném ústavu města Moskvy, které zdůraznily následující pozitivní faktory těchto hornin:

 • Příznivé minerální (fázové) složení hornin, zastoupené šungitovým uhlíkem, křemenem, složenými silikáty;
 • Optimální chemické složení při kontaktu s vodní fází;
 • Chemická stálost v neagresivních modelových roztocích;
 • Mechanická odolnost: proti otěru a drobivosti;
 • Celková specifická efektivita vůči přírodním radionuklidům;
 • Optimální hodnotou fyzických parametrů šungitových hornin a hornin obsahujících šungit pro filtrační využití ve vodárenství: sypná hustota, intergranulární pórovitost koeficient nestejnorodosti zásypu, ekvivalentní průměry zrn;
 • Zdravotně hygienická kriteria;
 • Absence kožního dráždivého účinku a alergenní aktivity;
 • Netoxičnost vodních výluhů a migrace užitkových minerálních a organických komponentů do vody.
 • Získán znalecký posudek o možnosti využití nalezišť šungitových a šungit obsahujících hornin pro jejich efektivní využití v technologii přípravy pitné vody a úpravy technických a odpadních vod: od mikrobiologického znečištění, ropných látek, fenolů, rozptýlených látek, zákalu, zbarvení, kovů, hliníků, radionuklidů.

 

Bylinnou mast se ŠUNGITEM - koupíte zde: http://www.webareal.cz/svetbylin/eshop/1-1-Bylinne-masti-obklady/0/5/164-Bylinna-mast-se-Sungitem-75ml